Tableo.eu
Regulaminy konkursów i promocji

REGULAMIN PROMOCJI "POWRÓT DO SZKOŁY"

 

REGULAMIN PROMOCJI „POWRÓT DO SZKOŁY”

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Promocja pod nazwą  „Powrót do szkoły”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Amex Stationery Sp. z o. o.. z siedzibą w Krakowie, ul. Sikorki 2, 31-589 Kraków, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 22.08.2022 r. od godziny 00:00:00 do dnia 11.09.2022 r. do godziny 24:00:00.
 3. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.tableo.eu (w zakładce regulaminy konkursów i promocji), zwanej dalej „Stroną internetową”.
 • 2. ZASADY PROMOCJI
 1. W promocji mogą wziąć udział klienci sklepu internetowego www.tableo.eu
 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz użycie Kodu promocyjnego podczas rejestracji usługi.
 4. Promocja przeznaczona jest dla Klientów indywidualnych oraz jednostek budżetowych (szkoły, przedszkola, gminy).
 5. Kupon rabatowy uprawnia do 19 % zniżki na zakupy produktów oferowanych przez Organizatora, zrealizowane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.tableo.eu, pod warunkiem, że minimalna wartość koszyka zakupów wyniesie 2000 zł brutto.
 6. Skorzystanie z kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora nazwy kodu rabatowego.
 7. Nazwa kodu rabatowego podana jest na banerze na stronie głównej sklepu internetowego oraz w niniejszym regulaminie i brzmi: 19szkola
 8. Kupon rabatowy może być wykorzystany wielokrotnie, do każdego kolejnego zakupu o minimalnej wartości koszyka 2000 zł brutto.
 9. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 • 3. REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej w terminie od dnia 22.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r. na adres podany w § 1 ust. 1 (o zachowaniu wyżej zakreślonego terminu decyduje data stempla pocztowego, z tym, że nie będą uwzględniane reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu 5.04.2013 r.).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.
 • 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 
powered by: Powered by Mamezi Studio
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium